Pohjois-Savon Agri-Food klusterin kehitystyö vauhdittuu uuden rahoituksen myötä.

Agri-Food Network -hanke lisää TKI-organisaatioiden ja ruokaketjun yritysten keskinäistä yhteistyötä ja innovointia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen avulla vahvistetaan Agri-Food klusterin roolia Pohjois-Savon alueen ruokaketjun kehittäjänä. Tavoitteena on sitouttaa TKI-organisaatiot sekä ruokaketjun yritykset klusterin toimintaan sekä synnyttää asiakaslähtöisiä palveluja sekä klusterin jäsenille että ulkoisille kohderyhmille. Agri-Food Network -hankkeessa laajennetaan alueellista yhteistyötä kattamaan koko ruokatuotantoketju alkutuotannosta jatkojalostukseen ja markkinoille asti. Hanke tukee vihreää siirtymää ja kestäviä toimintatapoja pohjoissavolaisessa ruokaketjussa. Keskeinen painopiste hankkeessa on kansainvälistyminen ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on laajentaa erilaisten teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ruokaketjun kehittämisessä.

Agri-Food Network –hankkeessa järjestetään säännöllisiä kohtaamisia ja tapahtumia TKI-organisaatioille sekä ruokaketjun yrityksille uuden yhteistyön aktivoimiseksi. Verkoston toimintaa laajennetaan ulkomaille osallistumalla kansainvälisiin tapahtumiin sekä aktivoimalla toimijoita mukaan kansainvälisille digitaalisille alustoille. Ruokaketjun tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseksi kerätään tietoa alan muutostrendeistä sekä järjestetään työpajoja ja ryhmäkeskusteluja. Hankkeessa luodaan uusia innovointia tukevia toimintamalleja sekä tehdään olemassa olevia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja tutuksi. Verkoston toiminnan tukemiseksi etsitään sopivia viestintätapoja ja –alustoja sekä vahvistetaan Agri-Food klusterin brändiä. Hankkeen aikana luodaan pysyvä toimintamalli sekä tulevaisuuden tiekartta klusterille.

Agri-Food Network -hankkeen hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä sekä ProAgria Itä-Suomi ry. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi on sitoutunut alueen kehitysorganisaatioita sekä ruokaketjun yrityksiä.

 

Lisätietoa Agri-Food Network -projektista.